Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2020.gadu

No 2021. gada 1. marta – brīvprātīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par gada ienākumiem: nodokļa pārmaksas atmaksa, attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

 • Ikviena fiziska persona, kura guvusi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, var atgūt 20% no saviem vai savu ģimenes locekļu izdevumiem par:• kvalifikācijas paaugstināšanu,• specialitātes iegūšanu, • augstākās izglītības iegūšanu, • bērnu interešu izglītības programmu apgūšanu, • medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu,• veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.
 • Šos izdevumus sauc par attaisnotajiem izdevumiem, kurus nosaka Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.
  Lai piemērotu attaisnotos izdevumus, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.
  Fiziskās personas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja – attaisnotajos izdevumos par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai ietveramo izdevumu kopējā summa gada laikā nepārsniedz maksātājam gadā 600 euro, bet ne vairāk kā 50 % no gada apliekamajiem ienākumiem. Savukārt par ģimenes locekļiem attaisnotajos izdevumos var ietvert tikai izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 600 euro apmērā par katru ģimenes locekli
 • Piemērs – Persona gada laikā ir samaksājusi par mācībām augstskolā 600 euro un iegādājusies veselības apdrošināšanas polisi par 250 euro. Tā kā viena persona var deklarācijā iekļaut ne vairāk kā 600 euro attaisnotos izdevumus, atgūstamā nodokļu summa ir 120 euro (20% no 600 euro). Jāņem vērā, ka atgūstamā nodokļa summa nevar pārsniegt taksācijas gada laikā samaksāto nodokli. Personas, par kurām var piemērot attaisnotos izdevumus, ir:
  • vecāki, vecvecāki;
  • bērni, mazbērni;
  • laulātais;
  • audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;
  • brālis un māsa – personas ar 1.vai 2.grupas invaliditāti (piemēro no 2020.gada 1.janvāra);
  • apgādībā esošu personu apgādājamie;
  • aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

  Attaisnotos izdevumus par katru personu drīkst iesniegt deklarācijā tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 euro.
 • Deklarācijā drīkst iesniegt šādus attaisnotos izdevumus par izglītību:
  • izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas (ieskaitot arī izdevumus par mācībām sagatavošanas nodaļās;
  • izdevumus par specialitātes iegūšanu valsts akreditētās Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akreditētās izglītības programmas;
  • izdevumus par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai;
  • izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu;
  • izdevumi par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma izpratnē (47.pants)) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Lai šos izdevumus atzītu par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, fiziskai personai, kura veic šādu apmācību ir jābūt saņemtai atbilstošai licencei pašvaldībā. Izglītības iestāžu reģistrs ir pieejams mājas lapā www.viis.lv, savukārt informācija par piešķirtajām licencēm ir pieejama www.e-skola.lv
 • Deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par dažādiem ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem. Tajā skaitā izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu), olšūnu punkciju, endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi. Attaisnotajos ārstnieciskajos izdevumos var ieskaitīt izdevumus par vakcinēšanos, kuri ietver arī izdevumus par vienreizlietojamās šļirces un vakcīnas iegādi.
  Attaisnotajos izdevumos par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu nevar ieskaitīt redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus, izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem
 • Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem, tajā skaitā politiskajai partijai
 • No gada apliekamo ienākumu apmēra atskaita summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā vai citā Eiropas savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm.

  Izdevumus par veiktiem ziedojumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas prēmiju maksājumiem fiziskā persona, ka attaisnotos izdevumus, iekļauj tikai savā gada ienākumu deklarācijā. Nodokļa maksātajam nav tiesības attaisnotajos izdevumos iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus un dāvinājumus, tajā skaitā politiskajām partijām.

  Attaisnoto izdevumu ierobežojumu ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām piemēro kopā ar izdevumiem par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kopā ar pārējiem attaisnotajiem izdevumiem taksācijas gada laikā tie nevar pārsniegt 600 euro. Ziedojumu vai dāvinājumu summas, tajā skaitā politiskajai partijai atskaita no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma, aizpildot iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas D4 pielikumu, kurai pievieno dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja taksācijas gada laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus. Turklāt ziedojumu un dāvinājumu summas tiek atskaitītas primāri un tās summas, kas pārsniedz 600 euro ierobežojumu, netiek attiecinātas uz nākamajiem taksācijas gadiem. Nodokļa maksātajam nav tiesības attaisnotajos izdevumos iekļaut ģimenes locekļu veiktos ziedojumus un dāvinājumus, tajā skaitā politiskajām partijām.

  Ja, saņemot pakalpojumu kādā no medicīnas iestādēm, persona piekrīt informācijas nosūtīšanai VID par e-kvīti par saņemto medicīnas pakalpojumu, tad e-kvīts tiks iekļauts personas gada ienākumu deklarācijā par attiecīgu gadu.

  Nereti, pienākot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņam, atklājas, ka attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u.c.) ir pazuduši vai izbalojuši. Ar mobilo lietotni iespējams nofotografēt maksājuma dokumentu tā saņemšanas brīdī un aizsūtīt attēlu glabāšanai uz EDS.

  Čekus līdz deklarācijas iesniegšanai var saglabāt bezmaksas Mobilajā aplikācijā “Attaisnotie izdevumi”. Čeku jānofotografē, jāaizpilda anketa par čeku un jānospiež izvēli “saglabāt”. Visi ar mobilās lietotnes “Attaisnotie izdevumi” starpniecību nosūtītie attaisnoto izdevumu dati nonāk VID EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

  Gatavojot kārtējo Gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā aizpildīt D4 pielikumu (“Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem”), laika gaitā uzkrātie attaisnoto izdevumu dokumenti tiks automātiski saskaitīti un iekļauti deklarācijā attiecīgajās ailēs.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. Papildus dokumentu iesniegšanai EDS piedāvā arī tiešsaistes pakalpojumus – elektronisko algas nodokļu grāmatiņu, izziņas publiskajiem iepirkumiem un dažāda veida pārskatus ar VID rīcībā esošajiem datiem, piemēram, informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli. EDS ir bezmaksas pakalpojums un nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī taupa laiku.