Forumā diskutē par jauniešu uzņēmējdarbības iespējām Zemgalē

Piektdien, 11. oktobrī, norisinājās forums “Uzņēmējdarbības gara veicināšana jauniešos” un konkursa “Radošā Zemgale” apbalvošana, ko rīkoja Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales Uzņēmējdarbības centru un Junior Achievement Latvia (JA Latvia).

Atklājot pasākumu, Dainis Vingris, Zemgales Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, un JA Latvija programmu direktore Inga Bolmane aicināja jauniešus turpināt mācīties un strādāt, lai arī nākotnē gūtu panākumus. Tāpat arī konkursam “Radošā Zemgale” tika vēlēta ilgtspēja un iedvesma rast iespējas attīstīt uzņēmējdarbības domāšanu jauniešos.

Foruma laikā Mairita Pauliņa, Zemgales Uzņēmējdarbības centra (ZUC) vadītāja, iepazīstināja ar uzņēmējdarbības aktualitātēm Zemgalē un ZUC darbību, uzsvēra komandas un sadarbības nozīmi, kā arī rosināja jauniešus neatstāt idejas novārtā, bet gan strādāt un īstenot tās. Tāpat M. Pauliņa uzskata, ka konkursam būtu jānotiek arī nākamgad: “Šī konkursa organizēšana sniedz labumu gan bērniem, gan uzņēmējiem. Skolēni var radoši izpausties un iesaistīties reālajā uzņēmējdarbības vidē, savukārt uzņēmēji, sadarbojoties ar jauniešiem, iepazīstas ar atvērtās inovācijas iespējām. Mēs kā organizatori iegūstam jaunus sadarbības partnerus un veicinām radošo jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā.”

Edgars Jānis Paulovičs, Interreg Europe programma 2014.–2020. gadam projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi (E-COOL)” (Nr.PGI05114) vadītājs, iepazīstināja ar minēto projektu, sasniedzamajiem rezultātiem, labo prakšu piemēriem, kā arī svarīgākajām atziņām, kas gūtas apkopojot darba grupas aptaujas un sanāksmju protokolus. Kā atziņas Edgars Jānis Paulovičs norādīja – jāturpina veiksmīgā sadarbība un darbs ar projektā iesaistītajām pusēm, jāatbalsta Jauniešu biznesa inkubatora izveide un mācību uzņēmumu izveide skolās, kur to vēl nav; nepieciešama valsts programma jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanai; svarīga ir pašvaldības, kā arī vietējo uzņēmēju iesaiste pakāpeniskai jauniešu izglītošanai un pieredzes veidošanai mazā vai lielākā biznesā; jāpopularizē brīvprātīgā darba un sociālās uzņēmējdarbības aspekti; plašāk jāizmanto sociālo saziņas tīklu iespējas un digitālo prasmju iemaņas. Projekts E-COOL vērsts uz reģionālās attīstības politikas dokumentu pilnveidi, lai jauniešiem no pēc iespējas agrīnāka vecuma Zemgalē tiktu radīta draudzīgāka uzņēmējdarbības vide skolās. Šo nepieciešamību pierādīja arī apmeklētāju un projekta iesaistīto pušu aizpildītās anonīmās anketas, kur uz jautājumu, vai skolās mācību procesā būtu nepieciešams iekļaut ar uzņēmējdarbību saistītu uzdevumus, lielākā daļa atbildējuši apstiprinoši.

“Forumā apmeklētāji varēja gūt precīzāku priekšstatu par valsts un reģionu projektiem, kas atbalsta jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu. Šiem projektiem tiek veltīts laiks, līdzekļi, kā arī tiek strādāts ar ieinteresētajām pusēm, no kurām daļa arī piedalījās forumā – skolēni, skolotāji, JA Latvija, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, Zemgales Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja un citi. Jaunieši īpaši novērtēja, ka forumā runāja teju viņu vienaudzis Reinis Nikuļcevs, kurš kādreiz apguvis uzņēmējdarbības pamatus caur JA Latvija, bet forumā dalījās pieredzē par piedzīvoto, strādājot pie sava uzņēmuma izveides.”

Reinis Nikuļcevs, kura kādreizējais skolēnu mācību uzņēmums “RocketGrip” nu ir guvis atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, atklāja dažādus padomus un viltības, kā atrast savu biznesa ideju, kā izstrādāt nosaukumu, logo un iepakojumu un kā veiksmīgi izmantot sociālos tīklus klientu piesaistei. Savukārt Inga Bolmane apmeklētājus iepazīstināja ar JA Latvija funkcijām, nodarbošanos un vīziju, kā arī iepazīstināja jauniešus ar aktivitātēm, kuros tie var piedalīties un attīstīt savas zināšanas.

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2014.-2020. gadam. Tā vadošais partneris ir Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, bet kopā projektā darbam apvienojušās institūcijas no deviņām valstīm – Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas un Rumānijas. Projekta kopējais budžets ir 2 044 484 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 737 811,40 EUR. ZPR budžets projekta trīs gadu ieviešanas periodam – 169 840 EUR (programmas finansējums 85% – 144 364 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu