Subsidētās darba vietas (atbalsts bezdarbnieka nodarbināšanai)

07.02.2023

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki. Pieteikumi pasākuma īstenošanai tiek pieņemti līdz 28.02.2023.

Pasākuma mērķis:

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir klientu nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu klientiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu klientu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
 • Kooperatīvās sabiedrības.

Kā darba devējam pieteikties Pasākuma īstenošanai? 

 1. solis
  Reģistrē vakanci NVA, izvēlies atbilstošas mērķgrupas klientu, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu. Aizpildi pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Pasākumā iesaistītie klienti tiek nodarbināti 12 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas līdz 2022. gada 30. septembrim, 9 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. decembrim vai 6 mēnešus, ja darba tiesiskās attiecības Pasākumā tiek uzsāktas no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam.
 2. solis
  Aizpildītu pieteikumu iesniedz klātienē vai nosūti pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidēto darba vietu izveide.
 3. solis
  NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējiem subsidēto darbu vietu izveidi.
 4. solis
  NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.

Pretendentu iesniegtos pieteikumus komisija izvērtē saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju komisijas nolikumu.

Plašāka informācija ŠEIT.

Ieva Zeiferte
ieva.zeiferte@zpr.gov.lv
+371 20013459

Pieejamas konsultācijas ŠEIT.