Zemgalē strādā pie jauniešu iesaistes uzņēmējdarbībā

30.04.2024

Uzņēmējspēju mācīšana skolēniem un jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā ir aktuālas tēmas, ar ko strādā ne tikai skolas, bet arī pašvaldības un plānošanas reģioni. No šīm prasmēm vērtība ir ne tikai pašiem skolēniem personības izaugsmei, bet arī pašvaldību un valsts nākotnei, sniedzot atbalstu jaunajai uzņēmēju paaudzei. Jauniešu uzņēmējspēju veicināšanas nozīmi izprot arī Zemgales plānošanas reģions (ZPR), tāpēc EEZ grantu projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē” mācībām, aktivitātēm un citiem pasākumiem skolēniem bija veltīta īpaša uzmanība.

“Biznesa un uzņēmējdarbības apgūšana ir svarīga no daudziem skatu punktiem. Viens no tiem ir nepieciešamība radīt labas darba vietas cilvēkiem, kas ir nozīmīgi visiem reģioniem un novadiem, lai tur dzīvojošajiem būtu plaukstoša nākotne. Otrkārt, mācīšanās par uzņēmējdarbību ir personiska vērtība, ko var izmantot dažādās jomās, jo radoša attieksme un izpratne par uzņēmējdarbību būs noderīga. Jauniešiem ir jāsaprot, ka rezultāti un panākumi nerodas no nekā – tie nāk no kompetences, radošuma un smaga darba. Attieksmi, komunikāciju un mārketingu ir iespējams iemācīt, un skolām šeit ir būtiska loma,” komentē projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” partneris, Norvēģijas uzņēmējs Alfs Johansens.

Uzņēmējdarbības apgūšana skolā sniedz iespēju apgūt ne tikai ar grāmatvedību, biznesa plāna gatavošanu, mārketingu un citām pamata zināšanām saistītas tēmas, bet arī gūt personīgas prasmes kā ideju ģenerēšanu, prezentēšanas iemaņas, darbu komandā. Skola ir droša vide, kurā šīs iemaņas gūt, bet pēc laika jauniešiem būs jau prasmes un pieredze, ko pielietot sava biznesa uzsākšanai.

EEZ grantu projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” laikā izstrādāta un ZPR mājaslapā pieejama metodika “Norvēģijas uzņēmējdarbības mācīšanas metodes pielāgošana bērniem un pilotēšana Zemgalē”, kur iespējams iepazīties ar Norvēģijas mācību modeli, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principiem, jaunās uzņēmējdarbības apgūšanas iespējām dažādās vecuma grupās, uzzināt par skolotāja lomu un biznesa plānu, kā arī gūt idejas un resursus tālākām izglītošanās iespējām. Būtiska metodikas pievienotā vērtība ir desmit uzdevumi ar detalizēti aprakstītiem soļiem un darbībām uzdevuma veikšanai, kas audzēkņiem palīdzēs iziet cauri tādiem uzņēmējdarbības soļiem kā ideju ģenerēšana, plānošana, pētīšana, mārketings, biznesa plāna izstrāde, prezentācija, konkurentu analīze, produkta izstrāde un, visbeidzot, arī objektīvs pašnovērtējums.

Tāpat projekta laikā īstenotas dažādas aktivitātes jauniešiem – apmācības, radošas darbnīcas, iedvesmas pasākumi un biznesa ideju sacensības uzņēmējspēju attīstīšanai un uzlabošanai. Notikuši astoņi biznesa iedvesmas pasākumi jauniešiem Viesītē, Bauskā, Jaunjelgavā, Dobelē, Jelgavā un Jelgavas novadā. Tāpat katrā Zemgales reģiona pašvaldībā notikušas arī ideju ģenerēšanas darbnīcas skolēniem, kur tēmas svārstījās no aprites ekonomikas un otrreizējas materiālu pārstrādes, līdz digitāliem, ilgtspējīgiem risinājumiem un sociālās uzņēmējdarbības modeļiem. Vēl Zemgales nākotnes uzņēmējiem jauniešiem vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem bija iespēja piedalīties apmācībās, kuru programma balstīta pēc EntreComp modeļa, kas ir Eiropas Komisijas izstrādāts uzņēmējdarbības kompetenču ietvars. Tā galvenās dimensijas ir kompetenču jomas, kas atspoguļo uzņēmējdarbību kā spēju pārvērst idejas darbībā un rada vērtību kādam citam, ne sev. Metode piedāvā visaptverošu aprakstu par zināšanām, prasmēm un attieksmēm, kas cilvēkiem nepieciešamas, lai viņi spētu attīstīt uzņēmēja domāšanu un radītu finansiālu, kultūras vai sociālo vērtību citiem.

Projekta sniegtais finansiālais atbalsts devis iespēju ZPR kļūt par daļu no Jāņa Bisenieka fonda rīkotā jauniešu uzņēmējdarbības spēju hakatona “Biznesa nakts”. Tas ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus. Izaicinājuma laikā skolēni rada savu biznesa ideju, izstrādā prototipu, sagatavo prezentāciju un sniedz to vērtēšanai zinošai žūrijai.

“Projektā īstenotie pasākumi jauniešiem Zemgales reģionā ir devuši iespēju sevī atklāt un attīstīt uzņēmējprasmes, radošumu, izpratni par biznesa uzsākšanu un ilgtspējīgu biznesa ideju priekšnoteikumiem. Jauniešiem reģionā ir dažāda izpratne par uzņēmējspējām un pašu uzņēmējdarbību. To būtiski nosaka gan vide, no kuras jaunietis nāk, gan mācību iestādes vai jauniešu centra līdzšinējā pieredze un sadarbība ar biznesa izglītības jomu. Caur dažādiem praktiskiem uzdevumiem, dizaina domāšanas pieeju un citām neformālās izglītības metodēm dalībnieki projekta aktivitāšu laikā, strādājot gan individuāli, gan komandu darbā, attīstīja uztveri un izpratni par biznesa vidi, kā arī meklēja risinājumus savu biznesa ideju attīstībai. Izvērtējot visas īstenotās aktivitātes un jauniešu vēlmi iesaistīties, secinām, ka ilgtermiņā ir vajadzīgs regulārs atbalsts, mentoru programma un karjeras izglītības pieejas, kas jauniešiem dod iespēju regulāri strādāt pie savu prasmju attīstīšanas uzņēmējdarbībā,” vērtē eksperte darbam ar jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā Kristīne Kode.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai