Uzņēmējdarbība Zemgalē

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Projekts: LV-LOCALDEV-003 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”
LV-LOCALDEV-003 Entrepreneurship support measures in the Zemgale Planning Region

Saīsinātais nosaukums: Uzņēmējdarbība Zemgalē/ Entrepreneurship in Zemgale

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2021. – 30.04.2024. (32 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

  • Nevalstiska organizācija „Innovation Circle Network” (NO)
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (LV)
  • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra un pašvaldības speciālistu kapacitātes stiprināšana;
  • Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes;
  • Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings;
  • Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes;
  • Publicitāte.

Projekta kopējais finansējums: EUR 969256
Programmas mājas lapa https://eeagrants.lv/