SMEPRO

Projekts „Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”/ “Development and promotion of Pskov and Zemgale cross border business support environment”

Saīsinātais nosaukums: SMEPRO, Nr. LVRU-020
Programma: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019 – 30.06.2022 (36 mēneši)
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)
Projekta partneris: Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonds/Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской oбласти (RUS)
Asociētais partneris: Vidzemes Plānošanas reģions (LV)
Projekta mērķis: Palielināt uzņēmumu skaitu ar pārrobežu sadarbības pieredzi starp Zemgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala (Krievija) uzņēmumiem, kā arī dalīties pieredzē ar Vidzemes plānošanas reģiona MVU, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par Latvijas un Krievijas eksporta iespējām un prasībām.
Projektā plānotās aktivitātes:
– Uzņēmējdarbības atbalsta centru un pašvaldību speciālistu veiktspējas stiprināšana konsultējot, atbalstot un koordinējot pārrobežu sadarbību starp abu
valstu uzņēmējiem. Apmācības, praktiski treniņi sadarbības tīkla izveidei, eksporta stratēģiju nodrošināšana, dalība reģionālajās izstādēs, informatīvo
videoklipu par uzņēmējdarbību Zemgalē un Pleskavā nodrošināšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde, Uzņēmējdarbības atbalsta centru mājaslapu
funkciju paplašināšana.
– Semināri abu reģionu 50-80 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) par prasībām un eksporta iespējām starp Latviju un Pleskavas apgabalu.
– Sadarbībā ar apmācītajiem reģionālajiem konsultantiem un izveidoto pārrobežu sadarbības tīklu, veiktas mārketinga, eksporta veicināšanas pilot aktivitātes abu reģionu 20 MVU, kas darbojas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes un kokapstrādes jomā, kā arī tūrismā.
– Publicitātes un informatīvie pasākumi – preses relīzes, astoņas Ziņu lapas, brošūras, informācija mājaslapā, sociālajos tīklos, noslēguma konference par
sasniegtajiemprojekta rezultātiem un ieviešanas procesu, debates par aktuālajiem jautājumiem.
Projektā sasniedzamie rezultāti:
• Stiprinātas uzņēmējdarbības atbalsta institūciju darbinieku zināšanas un tehniskā veiktspēja – apmācīti 40 uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, izveidots kopējs pārrobežu sadarbības tīkls uzņēmējdarbības atbalstam;
• Palielināts MVU skaits, kas veic uzņēmējdarbību starp Latviju un Krieviju – 50 līdz 80 mazie un vidējie esošie un jaunie uzņēmēji piedalījušies četrās apmācībās par eksporta prasībām un iespējām starp Latviju un Krieviju;
• 20 pilot uzņēmumi iesaistījušies mārketinga aktivitātēs: izstādēs, B2B;
• Abu reģionu MVU var dalīties pieredzē, pieņemt kompetentākus, atbildīgākus un likumīgākus lēmumus par tirdzniecības attiecībām starp abu valstu uzņēmumiem un būt vairāk aizsargāti no ekonomiskajiem satricinājumiem;
• Pilotējamiem MVU ilgtermiņā pieaugs apgrozījuma apjoms;
• Pozitīvie sadarbības piemēri mudinās arī pārējos MVU izmantot pārrobežu atbalsta mehānismus kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā;
• Sagatavoti izdales materiāli, bukleti par eksporta iespējām starp Latviju un Krieviju, nodrošināta publicitāte par projekta ieviešanu.
Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais finansējums ir 249 996,04 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 90% t.i. 224 996,44 EUR. Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ir 149 943,55 EUR (t.sk. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 134 949,20 EUR)
Programmas mājas lapa: www.latruscbc.eu ,
Zemgales plānošanas reģiona “Facebook” profils: www.facebook.com/Zemgale/
Šī publikācija ir radīta un uzturēta ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta Ziņu lapas:

Ziņu lapa Nr.1

ZIņu lapa Nr.2

Ziņu lapa Nr.3

Ziņu lapa Nr.4