Uzņēmēju labumam Zemgalē un Pleskavas apgabalā Krievijā “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO).

ZPR kā vadošais partneris sācis īstenot Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam atbalstīto projektu LV-RU-020 “Pleskavas
un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”
(SMEPRO).
Minētās programmas atbalsta izmantošanā ZPR piedalās pirmo reizi, jo līdzšinējā pieredze,
galvenokārt veidojusies sadarbībā ar dažādām partnerinstitūcijām Latvijas – Lietuvas pierobežā.
Tagad, jaunajā projektā, partneru loks paplašināsies ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala
Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fondu, bet kā asociatīvais partneris līdzdarbosies Vidzemes
Plānošanas reģions, kas, kopā ar kaimiņvalsts – Krievijas pierobežas kolēģiem, jau ieviesis un
turpina ieviest virkni citu projektu, pārsvarā tūrismā, kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības segments.
Jaunā projekta mērķis ir kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā meklēt un atrast tādus mazos un vidējos
uzņēmumus, kas ieinteresēti savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, papildināt zināšanas
un vairot eksportspēju, pārzinot un ievērojot abās kaimiņvalstīs pastāvošo likumdošanu un
normatīvās prasības.
Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, konsultācijās, pieredzes apmaiņas braucienos, kopīgās mācībās un
praktiskos treniņos iecerēts stiprināt Uzņēmējdarbības centru un pašvaldību speciālistu veiktspēju.
Eksportspējas palielināšanas jomā Zemgales reģionā un Pleskavas apgabalā plānots izglītot
pavisam 50 līdz 80 mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekus. Tāpat iecerēts veikt virkni mārketinga
un eksportspējas palielināšanas aktivitāšu vismaz 20 reģionālajiem uzņēmējdarbības
konsultantiem, kas darbojas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes, kokapstrādes un tūrisma
jomā. Minētās aktivitātes ietver arī iespējas piedalīties vairākās tirdzniecības misijās un biznesa
forumos. Savukārt, lai izveidotu vienotu pārrobežu sadarbības tīklu, abos kaimiņvalstu reģionos
pavisam paredzēts apmācīt aptuveni 40 uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu, kuri kā pakalpojumu
sniedzēji darbojas biznesa inkubatoru, zināšanu un tehnoloģiju pārneses, kā arī lauku konsultāciju
un izglītības centru struktūrā. Par visām projekta ieviešanas gaitā veiktajām aktivitātēm plašāka
sabiedrība tiks informēta partneru un ieinteresēto pušu interneta vietnē, sociālajos tīklos un vietējos
medijos.
Projekta ieviešana ilgs divus gadus un tā kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro, tostarp Eiropas
Savienības finansējums 90% apmērā ir 224 996,44 eiro.