Zemgales plānošanas reģions uzsāk projektu uzņēmējdarbības attīstībai

Lai mazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pašvaldībām, stiprinātu speciālistu un uzņēmēju kapacitāti, radītu mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, ZPR kā vadošais partneris uzsācis projektu Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” jeb “Uzņēmējdarbība Zemgalē”.

Salīdzinoši augsti bezdarba rādītāji, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku reģionos, ekonomiskās attīstības un sociālās nabadzības riski ir daži no iemesliem, kāpēc ZPR uzsācis šo projektu. Lai cīnītos, nepieciešami ekonomiskie risinājumi un pilnvērtīga tautsaimniecības attīstība. Viena no šī brīža problēmām ir samērā nelielais inovatīvo uzņēmumu īpatsvars, kas spētu radīt preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Plānošanas reģions, strādājot ar visām reģiona pašvaldībām, spēj izprast katras teritorijas īpašās priekšrocības un neizmantoto potenciālu, tādejādi necīnoties ar sekām vai tikai problēmām, bet strādājot visa reģiona vienotai attīstībai. Turklāt Zemgales uzņēmējdarbības centrs (ZUC), kas ir ZPR struktūrvienība, jau ilgstoši strādā pie pašvaldību uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas, sekmējot sadarbību starp uzņēmējiem un dažādu nozaru politikas veidotājiem, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.

Projekta laikā plānots īstenot dažādas aktivitātes, tostarp paaugstināt speciālistu kapacitāti, veicināt reģionālo atpazīstamību un jauniešu uzņēmējdarbību, palielināt nodarbinātību un konkurētspēju. Pie projekta ieviešanas kopā ar ZPR strādās Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība un Norvēģijas karalistes nevalstiska organizācija „Innovation Circle Network”.

Rezultātā būs organizētas ideju ģenerēšanas darbnīcas, konkursi un citi izglītojoši un vērtīgi pasākumi, apmācīti profesionālie darbinieki un speciālisti, stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās, sniegts atbalsts uzņēmējiem, aprīkots Jelgavas valstspilsētas Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centrs, izveidota koprades telpa jaunajiem uzņēmējdarbības talantiem, kā arī īstenoti citi pasākumi, lai sasniegtu projekta mērķus.

“Viens no ZUC mērķiem ir plānot uzņēmējdarbības atbalsta vides ilgtermiņa attīstību. Mērķa sasniegšanai liela nozīme ir ciešā sadarbība ar pašvaldībām un sadarbības partneriem – vienmēr esmu lepojusies, cik brīnišķīgu, uz sadarbību vērstu kopienu mēs esam radījuši. Otrs mērķis ir speciālistu un uzņēmēju kapacitātes stiprināšana, kas dod kopējo labumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un attīstībai, bet trešais ir jauniešu iesaiste. Līdz šim ZUC ir veicis vairākas nelielas aktivitātes, kā radošas biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcas un  konkursu “Radošā Zemgale”, bet šis projekts ļaus aptvert plašāku jauniešu loku un piedāvāt tiem daudz jauna un nebijuša,” stāsta Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem EEZ grantu līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Ilze Lujāne

ZPR Sabiedrisko attiecību speciāliste