Zemgales reģiona skolēnu reklāmas konkurss “Radošā Zemgale” 2020

Konkursa organizētājs un sadarbības partneri

Konkursu organizē Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām un izglītības iestādēm, Zemgales reģiona uzņēmējiem – konkursa uzdevuma devējiem un Junior Achievement – Young Enterprise Latvija.

Konkursa mērķi

Attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējdarbības kompetences.

Sniegt skolēniem informāciju, praktiskas un noderīgas idejas par reklāmas veidošanas pamatprincipiem. Veicināt pieredzes apmaiņu starp skolēniem un uzņēmējiem.

Veicināt skolēnu interesi un padziļināt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem, kas saistīti ar preces popularizēšanu un virzīšanu tirgū.

Konkursa dalībnieki

Konkursa dalībnieki ir Zemgales izglītības iestāžu (vispārējās,  profesionālās, speciālās, un interešu izglītības) 5. līdz 12. klašu skolēni.

Konkursa norise

  1. Konkurss tiek īstenots vienā kārtā
  2. Konkursa periods: 2020. gada 01. septembris – 2020. gada 15. oktobris
  3. Pieteikumu iesniegšana līdz 2020. gada 5. oktobrim
  4. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks 2020. gada 15.oktobrī.

Dalībnieku skaits

  1. Konkursā dalībnieki piedalās komandās 2 līdz 3 skolēnu sastāvā, grupās no 5.-6. klasei, 7.-9. klasei un no 10.-12. klasei.
  2. Skolēnu komandā var būt skolēni no dažādām izglītības iestādēm.
  3.  Katra komanda drīkst piedalīties konkursā ar vairākiem darbiem, iesniedzot tos dažādās uzdevumu grupās.

Darbu iesniegšanas kārtība un dokumenti

  1. Darbu noformēšana un izpildes tehnika jāveido saskaņā ar izvēlētā uzdevuma devēja noteikumiem. Reklāma ir jāizdomā un jāizveido skolēniem pašiem.
  2. Skolēni konkursa darbus iesniedz elektroniskā formā Zemgales plānošanas reģionam līdz 2020.gada 5. oktobrim , nosūtot uz e- pastu sanita.larionova@zpr.gov.lv

Konkursa uzdevumu devēji:

Konkursa nolikums

1.pielikums Pieteikuma anketa

2.pielikums Atļauja pilngadīgai personai

3.pielikums Atļauja likumiskais pārstāvis

4.pielikums Atļauja personai, kas redzama reklamā

Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītāja: Mairita Pauliņa, T. 29578343, mairita.paulina@zpr.gov.lv,

Attīstības nodaļas projektu speciāliste: Sanita Larionova, 63025828, sanita.larionova@zpr.gov.lv