ZPR Attīstības programma 2021 – 2027 ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā

Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegti Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027. gadam precizētā redakcija un Vides pārskats pēc sabiedriskās apspriešanas.

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: 630 27549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Vides pārskats pēc sabiedriskās apspriešanas

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam. 

Pielikums Nr. 7.1 Attīstības programmai 2021-2027.gadam.

Pielikums Nr. 7.2 Attīstības programmai 2021-2027.gadam.

Pielikums Nr. 7.3 Attīstības programmai 2021-2027.gadam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu apkopojums